RAMONA (music video)

This song is Zuliani's debut in the world of rap music.

Written and directed by Fabio Zuliani
With: Fabio Zuliani, Silvia Bamundo, Luisella Zuliani, Alberto Zuliani, Daniela Zuliani
Genre: music video
Length: 3 min.
Realization: 2021